სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში, 2022 წლის 16 მარტს ცვლილება შევიდა.