რეგულირების/ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საწარმოების წარდგენის მაჩვენებელი

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის შექმნის მთავარი მიზანი ქვეყანაში გამჭვირვალე და სანდო ბიზნესგარემოს შექმნაა, სადაც დაცულია როგორც ინვესტორების, ისე თავად საწარმოთა ინტერესები. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საწარმოები ანგარიშგებებს უკვე 4 წელია წარადგენენ ანგარიშგების პორტალზე. 2020 წლის ჩათვლით, წარდგენის საშუალო მაჩვენებელი 90% იყო. წარდგენილი ანგარიშგებები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს ჩამოყალიბებას და საწარმოთა განვითარებას, რაც, საბოლოო ჯამში, დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.

2021 წელს წარდგენა სდპ-ებს და უკვე ყველა კატეგორიის სუბიექტებს ევალებოდათ. აღსანიშნია, რომ 2020 წლის ანგარიშგება უკვე 58 ათასზე მეტმა საწარმომ წარადგინა. ამ ეტაპისთვის ანგარიშგებების ადმინისტრირების პროცესი მიმდინარეობს და წარდგენის საბოლოო მაჩვენებელს სამსახური წლის ბოლოს გაასაჯაროებს. 

სამსახური მადლობას უხდის თითოეული სუბიექტის ხელმძღვანელობას და პროფესიის წარმომადგენლებს, რომლებიც აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმის მნიშვნელობას იზიარებენ და ფინანსურ და მმართველობის ინფორმაციას ანგარიშგების პორტალზე წარადგენენ.

ამ ეტაპისთვის სამსახური გთავაზობთ ინფორმაციას რეგულირების/ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საწარმოების წარდგენის მაჩვენებლის შესახებ:

კომერციული ბანკები                                                                         100%

მზღვეველები და არასახელმწიფო საპენსიო
სქემის დამფუძნებლები                                                                       100%

ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებული სუბიექტები                              100%

სხვა საწარმოები, რომელთა ზედამხედველია ეროვნული ბანკი                                78%

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის მიერ რეგულირებული საწარმოები                                       87%

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
მიერ რეგულირებული საწარმოები                                                            67%

 

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია.