ხშირად დასმული კითხვები - III ნაწილი

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ცხელ ხაზზე შემოსული კითხვების მიხედვით, ვებგვერდზე შემოგთავაზებთ პასუხებს ხშირად დასმულ კითხვებზე. 

გთხოვთ იხილოთ ამ ეტაპისთვის დაფიქსირებული ხშირად დასმული კითხვები:

 

1. გასაჯაროებულ ანგარიშგებაში ხარვეზია. როგორ მოვიქცეთ?

იხ. ვიდეოინსტრუქცია.

 

 

2. მომივიდა ხარვეზი - საანგარიშგებო პერიოდი არ არის მითითებული სწორად. როგორ მოვიქცე? 


პირველ რიგში გამოითხოვეთ ანგარიშგება (იხ. ვიდეოინსტრუქცია);

ანგარიშგების გამოთხოვის მოთხოვნის დადასტურების შემდეგ, საანგარიშგებო პერიოდის დაკორექტირება ხდება კონკრეტული წლის ანგარიშგების პირველი ჩანართიდან (იხ. ბმული).

წლიური ფინანსური ანგარიშგება უნდა მომზადდეს ერთწლიან პერიოდზე. თუ საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს, მაშინ იგი განისაზღვრება 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.