2021 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის მიმართულებები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, 2021 წლის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის დაგეგმილი მიმართულებების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს, სადაც მონიტორინგის სახეები, ვადები, მონიტორინგის დაწყების ინდიკატორები და პროცესის აღწერილობა არის ასახული (იხილეთ ბმული).