აუდიტორების საყურადღებოდ - აუდიტის სახელმძღვანელოს გამოყენებასთან დაკავშირებით ტრენინგები იგეგმება

ანგარიშგება-აუდიტის მიმდინარე რეფორმის ერთ-ერთ უპირველეს ამოცანას აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ამაღლება წარმოადგენს, რათა ინვესტორებს, კრედიტორებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს მაღალი სანდოობით გამორჩეულ აუდიტირებულ ანგარიშგებებზე მიუწვდებოდეთ ხელი. შესაბამისად, ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის სავალდებულო მოთხოვნაა ხარისხის კონტროლის სისტემის სათანადო პოლიტიკისა და პროცედურების, მათ შორის, აუდიტის მეთოდოლოგიის შემუშავება და დანერგვა. 

ამასთან ერთად, კანონი საკმაოდ მკაცრია - მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა/არასათანადო ხარისხით დაკმაყოფილება, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, შეიძლება რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველიც კი გახდეს.

ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით აზიის განვითარების ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, ინგლისის და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ICAEW) და პროფესიული ორგანიზაციების ორგანიზებით, 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში დაგეგმილია ტრენინგების ჩატარება უკვე ქართულად ნათარგმნ და ხელმისაწვდომ აუდიტის სახელძღვანელოს გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

დაინტერესებულმა პირებმა დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროფესიულ ორგანიზაციებს.