პროფესიის წარმომადგენლების საყურადღებოდ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანებები გამოქვეყნდა

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კანონის მიზნებისთვის ანგარიშვალდებული პირები არიან აუდიტორი, აუდიტორული ფირმა, სერტიფიცირებული ბუღალტერი და იურიდიული პირი, რომელიც ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებას ახორციელებს და რომლის სახელით მოქმედებს სერტიფიცირებული ბუღალტერი.

მიმდინარე წლის 8 ივნისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ბრძანებები „ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ და „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“.

აღნიშნული ბრძანებები 2020 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება.