სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება.

განხორციელებული ცვლილების საფუძველზე, „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 21 მარტის №5864-სს დადგენილების გათვალისწინებით, გადავადდა აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ 2019 წელს მიღებული შემოსავლების/თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის განახლების ვადა. აღნიშნული ინფორმაციის სამსახურისათვის წარდგენა აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას ევალება არაუგვიანეს საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.