სამსახურმა იურიდიული პირისთვის საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის სტატუსის მინიჭების შესახებ ბრძანება დაამტკიცა

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 ნოემბრის №584 დადგენილებით დამტკიცდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ იურიდიული პირის საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად განსაზღვრის კრიტერიუმები. იურიდიულ პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ დადგენილებით დამტკიცებულ კრიტერიუმებს, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 23 დეკემბრის #1781 ბრძანებით, საზოგადოებრივი დაინტერესების პირის სტატუსი მიენიჭათ.  

აღნიშნული სტატუსი და კანონმდებლობით სდპ-ისთვის დადგენილი მოთხოვნები ამოქმედდება 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო პერიოდისა და შემდგომი პერიოდებისთვის.