აუდიტორული საქმიანობის მარეგულირებელი სტანდარტების განახლებული ვერსია

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 17 ოქტომბრის Nნ-15 ბრძანებით, სამოქმედოდ იქნა შემოღებული აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ მიღებული და გამოცემული ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარით (2018 წლის გამოცემა) გათვალისწინებული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი და აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები. ასევე, სამოქმედოდ შემოღებულ იქნა ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code).

ქართულ ენაზე თარგმნილი სტანდარტები განთავსდა სამსახურის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის.