ვახტანგ კეჟერაძე

ვახტანგ კეჟერაძე

დაიბადა 1986 წლის 12 მაისს ქ. თბილისში

 

  პროფესიული კარიერა

 • 10.2019-დღემდე

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური - აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი

 • 05.2019-08.2019

  მსოფლიო ბანკი (World Bank Group)- კონსულტანტი აუდიტორული ფირმების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის საკითხებში

 • 10.2018-04.2019

  საჯარო სექტორის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) ექსპერტი, GIZ Public Finance Management in the South Caucasus

 • 06.2018-04.2019

  USAID - საჯარო ფინანსების მართვის კონსულტანტი

 • 02.2012-06.2018

  სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი

 • 04.2014 – 06.2018

  ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის შავი ზღვის აუზის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის პროგრამის (ENI CBC Black Sea Basin) აუდიტორთა ჯგუფის წევრი (European Group of Auditors)

 • 10.2014 – 10.2016

  ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, გერმანიის და პოლონეთის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოებთან დაძმობილების პროექტი (EU/ENP/ TWINNING) - მე-2 კომპონენტის ლიდერი - "ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის გაძლიერება"

 • 03.2013 – 09.2015

  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელი (OECD Anti-Corruption Network) - ქსელის წევრ სახელმწიფოთა მონიტორინგის ექსპერტი

 • 03.2010 – 03.2012

  PricewaterhouseCoopers საქართველო - კონსულტანტიდან უფროს ექსპერტამდე

 • 09.2007 – 03.2010

  Deloitte & Touche საქართველო - აუდიტის კონსულტანტი

 • 03.2017 – დღემდე

  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი

 • 03.2013 – 04.2019

  სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი - საჯარო სექტორის აუდიტორთა პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამის ტრენერი ფინანსური ანგარიშგების და შესაბამისობის აუდიტის მოდულებში

 • 03.2016 – დღემდე

  სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია - საჯარო ფინანსების მართვის პროფესიული პროგრამის ტრენერი

  განათლება

 • 2004 - 2008

  ESM-თბილისის და პრესტონის უნივერსიტეტის (აშშ) ბიზნესის ადმინისტრირების დუალური ბაკალავრის ხარისხი ფინანსების და აღრიცხვის სპეციალიზაციით.

   

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, გერმანული, რუსული

  საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციების წევრობა

 • 2012 – 2018 - უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოთა საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI) პროფესიული სტანდარტების კომიტეტი (Professional Standards Committee) - შიდა კონტროლის სტანდარტების ქვეკომიტეტის წევრი

 • ინგლისისა და უელსის ნაფიც ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ICAEW) აუდიტისა და მარწმუნებელი საქმიანობის ფაკულტეტის წევრი