2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის მიერ მიღებულ იქნა ახალი ნორმატიული აქტი

სამსახურის უფროსის ბრძანების შესაბამისად, ამოქმედდა ნორმატიული აქტი „პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“

სრულად

საბჭოში მოწვეული პირების შემადგენლობა დამტკიცდა

სამსახურთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს გადაწყვეტილებით, საბჭოში მოწვეული პირების სტატუსით სამი პირი იქნა შეყვანილი

სრულად

IFIAR-ისა და PCAOB-ის ორგანიზებით, ყოველწლიური პლენარული სხდომა გაიმართა

სამსახურის წარმომადგენლები აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის წევრი ქვეყნებისთვის განკუთვნილ ღონისძიებას დაესწრნენ

სრულად

განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე უკვე ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე თარგმნილი ფასს სტანდარტების 2023 წლის ლურჯი წიგნი

სრულად

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის პროგრამის - „პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის“ PGG III (2023-2027) - ფარგლებში გამართული შეხვედრა მიზნად PGG II-ის ძირითადი შედეგების განხილვას და PGG III-ით გათვალისწინებული პროექტების პრეზენტაციას ემსახურებოდა 

სრულად

სამსახურმა საბჭოს წევრებთან შეხვედრა გამართა

შეხვედრა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოსთვის სამსახურის მთავარი გამოწვევებისა და სტრატეგიულ მიზნების წარდგენას დაეთმო

სრულად