დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
01.06.2018 ჯარიმა ბრძანება
27.03.2019 ჯარიმა ბრძანება
20.05.2019 ჯარიმა ბრძანება
04.02.2020 წერილობითი გაფრთხილება ბრძანება
31.05.2021 ჯარიმა ბრძანება