დაკისრებული პასუხისმგებლობა

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
01.04.2021 წერილობითი გაფრთხილება ბრძანება