ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
24.06.2022 მეხუთე კატეგორია
თარიღი უფლებამოსილება
01.06.2024 არასავალდებულო