პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
შპს ცოდნისა 60% 60%
შპს ააფ-მენეჯმენტი 40% 40%