პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ალექსი კოლხიტაშვილი 50% 50%
დავით მამულაშვილი 25% 25%
გვანცა ბადაშვილი 25% 25%