პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
თეა ადუაშვილი 55% 55%
მარიამი ჩოქური 5% 5%
მარიამი ჯიბუტი 40% 40%