პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
თამაზ ბულავრიშვილი 51 51
მალხაზი ვეფხვაძე 49 49