პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
კახა ჭკუასელი 52%
ირაკლი გვარამაძე 24%
გიორგი მთიბელაშვილი 24%