პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
კახა ჭკუასელი 52% 52%
ირაკლი გვარამაძე 24% 24%
გიორგი მთიბელაშვილი 24% 24%