პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
ნოდარი კვანტალიანი 51% 51%
გიორგი ჯანჯღავა 39% 39%
სოფიკო პაკსაშვილი 10% 10%