პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
მარინა აბულაძე 50% 51%
გრიგოლი ფაიქიძე 50% 49%