პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
შპს Financial Outsource 49% კი
ლელა ლუტიძე 51% კი