პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
მარიამი ბიწაძე 25% 25%
გედევან დიდბარიძე 75% 75%