პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა ხმის უფლება
გოჩა ჭოლოკავა 51% 51%
გია ზაზაშვილი 49% 49%