პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული ჯამი
სს "დაზღვევის კომპანია ქართუ" 31.10.2023 31.10.2024 1,000,000