პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული ჯამი
სს "დაზღვევის კომპანია ქართუ" 31.10.2022 31.10.2023 1,000,000