აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან3,5003,500
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან3,372.675,640
ჯამი:6,872.679,140

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: