აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან152,046221,760
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან160,757190,000
ჯამი:312,803411,760

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან2,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:2,000