აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან165,254209,957.63303,884.7
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან15,191.538,872.8829,484.75
ჯამი:180,445.5248,830.51333,369.45

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: