აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან88,70051,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან54,200132,000
ჯამი:142,900183,000

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან0
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი: