აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან63,678.38177,632.49257,522
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან13,042.3711,7503,680
ჯამი:76,720.75189,382.49261,202

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან63,678.38177,632.5257,522
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან13,042.3711,7503,680
ჯამი:76,720.75189,382.5261,202