აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო202020212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან4,00012,81316,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან36,89432,3730
ჯამი:40,89445,18616,000

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო202020212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან16,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:16,000