აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან91,00087,400
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:91,00087,400

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: