აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან025,4248,475
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან09,90010,085
ჯამი:35,32418,560

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან025,4248,475
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან09,90010,085
ჯამი:35,32418,560