აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო202020212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან8,47525,423
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან10,0855,507
ჯამი:18,56030,930

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო202020212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან8,47525,423
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან10,0855,507
ჯამი:18,56030,930