აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან016,26025,694
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან01,5000
ჯამი:17,76025,694

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან016,26025,694
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან01,5000
ჯამი:17,76025,694