აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან18,643.26250
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან1,2500
ჯამი:19,893.26250

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან0
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი: