აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან15,00015,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან00
ჯამი:15,00015,000

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201820192020
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან15,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:15,000