აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან150,119.42228,967
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან32,320.7125,650
ჯამი:182,440.13254,617

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან0
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი: