აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო202020212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან042,00042,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან3,00001,500
ჯამი:3,00042,00043,500

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო202020212022
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან39,00027,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:39,00027,000