აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო202120222023
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან42,00042,0007,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან01,5003,700
ჯამი:42,00043,50010,700

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო202120222023
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან39,00027,00022,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან0
ჯამი:39,00027,00022,000