აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201920202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან042,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან14,6003,0000
ჯამი:14,6003,00042,000

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201920202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან39,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:39,000