აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან63,55913,559
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან3,3901,271
ჯამი:66,94914,830

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: