აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო201920202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან58,482.1914,423.736,000
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან1,7505,694.922,679.65
ჯამი:60,232.1920,118.658,679.65

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო201920202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი: