ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201920202021
აუდიტორული მომსახურება443
სხვა პროფესიული მომსახურება443
ადმინისტრაციული
ჯამი:886