ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-501962 მუხრანი ქამადაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-933472 სოლომონი ექვთიმიშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-863342 ზაზა მჭედლიშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-261871 ბექა ჯაყელი სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი