ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-409732 იზაბელა გუტიძე ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-683551 ნინო კობახიძე არა