ნინო ბოლოკაძე


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
404881927 საქართველოს სპეციალური ოლიმპიადა აკ.წერეთლის გამზირი 115ა 555533555 ძირითადი არა

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება სასერტიფიკაციო პროგრამა დასაწყისი დასასრული