დაკისრებული პასუხისმგებლობა

სანქცია თარიღი ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
წერილობითი გაფრთხილება 20.09.2018 ბრძანება
ჯარიმა 23.05.2019 ბრძანება