სხვა ქვეყნებში აუდიტორად რეგისტრაცია

ქვეყანა მარეგისტრირებელი ორგანოს სახელწოდება მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის ნომერი (არსებობის შემთხვევაში)
სომხეთი სომხეთის ფინანსთა სამინისტროს აუდიტორების ლიცენზირების კომისია 230