აუდიტორული (არადაქირავებული) საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები

შემოსავლის წყარო20202021
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან0800
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან41,00018,000
ჯამი:41,00018,800