კავშირი ფირმასთან


მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-564427 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი
SARAS-F-553942 შპს აუდიტორი + ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-564427 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო პარტნიორი
SARAS-F-553942 შპს აუდიტორი + პარტნიორი

კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო SARAS-F-564427 სხვაგვარად არის დაკავშირებული