კავშირი ფირმასთან


მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-549627 შპს ფინანსური ჯგუფი ელეკა ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი
SARAS-F-235166 შპს ქეი აუდიტი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი

მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-549627 შპს ფინანსური ჯგუფი ელეკა პარტნიორი
SARAS-F-235166 შპს ქეი აუდიტი პარტნიორი

კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან